Technika startu

Pro startovní rozběh je charakteristický šlapavý způsob běhu, který umožňuje vystupňování rychlosti do maxima v poměrně krátkém čase. Běžec je ve velkém náklonu vpřed, došlapuje na přední část chodidla, rychlost získává vzrůstající délkou a frekvencí kroků. Zdůrazněna je fáze odrazu, let je krátký, dokrok rychlý, chybí moment vertikály.

 

Technika nízkého startu

Používá se v bězích do 400m (na 1. stupni většinou při bězích na 50 metrů)

Startovní povely

 • Na místa“(pomocný startovní povel) – běžec se postaví za shromažďovací čáru (3m od startovní čáry).
 • Připravte se“- běžec zaujímá příslušnou polohu ve startovních blocích. Nejčastěji se používá střední postavení bloků, tzn. 1. blok 2 stopy, 2. blok 3 stopy od startovní čáry.

Běžec se opře rukama o zem před startovní čárouzepředu nasadí do bloku nejprve zadní nohu a pak druhou nohu do předního blokuzaklekne na koleno nohy umístěné vzadu a upraví si polohu paží za startovní čárou. Prsty tvoří stříšku, palce směřují dovnitřnesmějí se dotýkat čáry. Vzdálenost rukou od sebe je shodná se šířkou ramen. Ramena jsou nad místem opory paží. Trup je mírně vyhrbený, vytažený z ramen, hlava je v přirozeném prodloužení trupu. Váha je rozložena na pažích a opřeném koleně.

 • Pozor“běžec zvedá pánev o něco výše než ramena. Váha těla a napětí jsou rovnoměrně rozloženy na obě oporynohyblocích a na paže. Hlava se nezaklání.
 • Zvukový startovní signál“běžec vybíhá šlapavým způsobem běhu. Startovní rozběh začíná intenzivním rozšvihem paží a tlakem švihové nohy na zadní blok. Tato noha je pak vedena „ostrým kolenem“ vpřed. Současně se napíná odrazová nohapředním bloku. Švihová noha se rychle spustí dolů a vzad, aby byl umožněn nový odraz.

 

Technika polovysokého startu

Používá se u běhu na střední a dlouhé tratě.

Startovní poloha: vpředu bývá obvykle levá noha, pravá noha je o půl kroku zpět, osa chodidel se shoduje se směrem běhu, těžiště je sníženo (nohy pokrčeny), ohnuté paže jsounejzazším nášvihu, ramena si udržují polohu kolmo na směr běhu, trup je mírně předkloněn.

Startovní výběh: reakci zahajujeme švihem pažínásledným švihem zadní nohy stehnem vpřed. Postupně se kroky  prodlužují a trup se plynule napřimuje

 


 

Nejčastější chyby a jejich odstraňování

 • obě paže zůstanou za tělem nebo jde vpřed stejná paže a noha

doporučení pro odstranění chyby - opakujeme výběhypolovysokého startu se soustředěním na správný pohyb paží

 • velmi dlouhý první krok, běžec se dostává ihned do záklonu nebo tendenci upadnout

doporučení pro odstranění chyby - procvičit pohyb švihové nohy s oporou

 • výběh nohou, která je v předním bloku

doporučení pro odstranění chyby - pokynvyměň si nohy v blocích

 • vysazení a zlomenípase, nedostatečný nápon odrazové nohy

doporučení pro odstranění chyby - procvičovat odpichy, šlapavý způsob běhu, nesklánět hlavu

 • široká stopa, otáčení špiček nohou vně, kolébáníboku na bok

doporučení pro odstranění chyby - chodit a běhat po čáře


 

 

Metodický postup nácviku startu

 • Startovní hry.
 • Startyrůzných poloh.
 • Letmý, padavý a polovysoký start.
 • Nácvik nízkého startu.
 • Kontrolní měřeníběh na 30 – 50m.

 

Návrh pohybových činností a her na zdokonalení techniky startů

(Ukázka z diplomové práce ZELENKOVÁ, A.Využití netradiční prvků při výuce atletiky na 1. stupni ZŠ – překážkový běh, starty. Plzeň: ZČU FPE KTV, 2013)