Technika skoku dalekého

Rozběh

Skokan se rozbíhá stupňovanou rychlostí, začátečník 14 – 16 kroky. Vybíhápolovysokého startu svou neodrazovou nohou. Při správné rytmizaci je předposlední krok rozběhu delší než poslední. Největší rozběhové rychlosti skokan dosáhnoutokamžiku odrazu.

Odraz

Skokan došlapuje na břevnomírném záklonuodrazovou nohou mírně předkročenou a v koleně nepatrně ohnutou. První dotyk je plochou patou, ale nato došlápne chodidlo na plnou plosku. Následuje pokrčeníkyčelním, kolenním a hlezenním kloubu a z něho odraz. Odrazu se účastní celé tělo. Docházírychlému náponu trupu a odrazové nohy při současném odvíjení chodidlaplosky na špičku. Švihová noha jde ostrým kolenem vzhůru a souhlasná paže s odrazovou nohou jde vpřed.

Let

má být klidný a vyvážený.

Doskok

Za polovinou letu se skokan připravuje k doskoku, obě nohy přenáší vpřed a dále napíná, paže jdou vzad. V této poloze dochází k dotyku s doskočištěm. Skokan pokrčuje nohy, protlačuje pánev a přešvihuje paže.

 

Podle polohy těla v letu rozlišujeme techniku skoku:

 • skrčmo
 • závěsem
 • krokem

Technikou skrčmo skáčou v přirozeném provedení děti mladšího školního věku. Po odrazu se připojuje koleno odrazové nohy k noze švihové (obě nohy jsou v poloze skrčmo přednožmo). Předkopnutím bérců a pohybem paží ze vzpažení do předpažení za předklonu trupu je skok dokončen.

Při technice závěsem spustí skokan po odrazu švihovou nohu a obě bohy spojí za tělem. Paže jsou zpravidla ve vzpažení.

Při technice kročné udělá skokan v letu zpravidla dva a půl kroku. Při pohybu vzad nohu napíná, při pohybu vpřed ji pokrčuje. Paže jdou z rozšvihnutí velkými oblouky vzad a dále horními oblouky vpřed.


 

Nejčastější chyby a jejich odstraňování

 • zastavení před odrazem, prodlužování nebo drobení kroků, přešlapy

doporučení pro odstranění chyby - skoky ze zkráceného rozběhu v širokém odrazovém pásmu – 80cm, pásmo zužovat, rozběh postupně prodlužovat

 • po odraze se skrčují obě nohy

doporučení pro odstranění chyby - násobené, jelení skoky

 • švih „tupým“ kolenem

doporučení pro odstranění chyby - skipink, opakované odrazy, skok vysokodaleký, běh do kopce, skok přes laťku

 • soupažný švih při odraze

doporučení pro odstranění chyby - násobené odpichy na každou 3. Dobu se zdůrazněním rozšvihu paží – paže na straně odrazové nohy jde vpřed

 • po doskoku dopadá skokan na břicho

doporučení pro odstranění chyby - snažit se o předkopnutí, posilovat břišní svaly, nepřednožovat příliš brzy

 • po doskoku dopadá skokan postupně na paty, zadek a na záda

doporučení pro odstranění chyby - při dotyku s pískem snaha o náklon trupu dopředu, švih pažemi dopředu


 

Metodický postup nácviku skoku dalekého

 • Skokanské hry kondičního charakteru.
 • Skok vysokodaleký.
 • Jednoduché soutěže – skákání do pásem, víceskoky, skokanská štafeta…
 • Nácvik skoku dalekého skrčného vcelku se zaměřením na jednotlivé prvky techniky:
  • skoky ze zkráceného rozběhu,
  • skoky z širšího odrazového pásma – 80cm,
  • odraz z vyvýšeného místa,
  • prodlužování rozběhu, zužování odrazového pásma.
 • Soutěž ve skoku dalekém.

 

Návrh průpravných pohybových činností a her pro zdokonalení skoku dalekého

(Ukázka z diplomové práce BADINOVÁ,P. Využití netradičních prvků při výuce atletiky na 1. stupni ZŠ – běh a skok daleký. Plzeň: ZČU FPE KTV, 2013.)